منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentalfamadarsanat.com7/10/2020 5:01:25 PMfaساخت مدار الکترونیکی قابل نصب روی لنز چشمی1393/04/17http://www.alfamadarsanat.com/fa/News/item/اخبار/57/ساخت مدار الکترونیکی قابل نصب روی لنز چشمی1393/04/17با قلم جادویی ، مدارهای الکتریکی خلق کنید1393/04/17http://www.alfamadarsanat.com/fa/News/item/اخبار/56/با قلم جادویی ، مدارهای الکتریکی خلق کنید1393/04/17ساخت یک مدار الکترونیکی برای جلوگیری از خونریزی1393/04/17http://www.alfamadarsanat.com/fa/News/item/اخبار/55/ساخت یک مدار الکترونیکی برای جلوگیری از خونریزی1393/04/17