نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
U
UL)Underwriter's Laboratory)
UV Curing سخت شدن يا تشکيل پيوند های عرضی ِ يک ماده رزينی با وزن مولکولی پائين در پوشش مرطوب يک مرکب با استفاده از نور فرابنفش به عنوان منبع انرژی