نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
T
TC)Temperature Coefficient) نسبت تغيير کمی (مقدار ) يک پارامتر الکتريکی نظير مقاومت يا ظرفيت يک قطعه الکترونيک به مقدار اصلی ؛ وقتی که دما تغيير می کند ؛ با واحد %/ºC يا ppm/ºC بيان می شود
Test Coupon بخشی از يک برد مدارچاپی يا يک پانل شامل برش های مورد استفاده برای تعيين قابل قبول بودن برد متناظر
Test Point نقطه مشخصی از يک برد مدارچاپی برای اجرای آزمونی معين به منظور تنظيم کارکرد يا آزمون کيفی با دستگاهی مبتنی بر مدار
Testing روشی برای تعيين اينکه آيا زير مجموعه ها ؛ مجموعه ها و يا محصول نهايي با يک سری پارامتر و مشخصه های کاربردی مطابقت دارد . انواع آزمون شامل : تحت مدار , کارکردی ؛ سطح سيستم ؛ قابليت اطمينان و محيطی است
Tooling Holes عبارتی عمومی برای سوراخ های تعبيه شده در يک برد مدارچاپی يا يک پانل از بردهای مدارچاپی به منظور تطبيق و قرار گيری در حين فرآيند توليد است
Turnkey نوعی روش استفاده از منابع بيرونی است که تمامی جنبه های توليد شامل گرفتن مواد ؛ مونتاژ و آزمون را به پيمانکار فرعی وامی گذارد. برعکس آن امانت کاری است ؛ که شرکت واگذار کننده تمامی مواد مورد نياز برای محصولات را فراهم می آورد و پيمانکار فرعی فقط تجهيزات مونتاژ و کارگر را تامين می کند