نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
R
Reflow Soldering ذوب ؛ اتصال و خنک سازی هر دو لايه های فلزی آبکاری شده با گرما دهی به سطح و خمير لحيمی که از پيش نشانده شده انجام می پذيرد
Reflowing ذوب پوشش آبکاری شده قلع / سرب و به دنبال آن خنک سازی . ظاهر سطح و مشخصه های فيزيکی آن مانند لحيم کاری غوطه وری در لحيم مذاب می شود
Registration ميزان انطباق مختصاتی يک طرح يا بخشی از آن؛ يک سوراخ يا ديگر اجزا نسبت به مختصات مورد نظر بر روی يک محصول
Resist ماده پوششی برای پوشاندن يا حفاظت کردن ناحيه ای از طرح در برابر عمل فلز بری ( اچينگ ) ؛ لحيم کاری يا آبکاری
Rigid Flex ساختاری از برد مدارچاپی مرکب از مدارهای قابل انعطاف و چند لايه سخت است که معمولا برای فراهم ساختن ارتباطی ساختاری يا شکلی سه بعدی حامل قطعات می باشد
Route چينش يا سيم بندی يک اتصال الکتريکی