نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
P
PAD قسمتی از طرح هادی بر روی مدارچاپی که برای جاگذاری و نصب قطعات بکار گرفته می شود . زمين نيزگفته می شود
Panel يک صفحه راست گوشه از ماده پايه يا ماده فلز پوشيده با اندازه از پيش تعيين شده که برای فرآيند ساخت بردهای مدارچاپی و در صورت لزوم برای يک يا چند کوپن آزمون استفاده می شود
Pattern آرايش قرار گرفتن هادی ها و غير هادی ها بر روی پانل و يا برد مدارچاپی است . همچنين ؛ آرايش مداری بر روی ابزارهای مرتبط ؛ نقشه ها و طرح های اصلی
Pattern Plating آبکاری انتخابی يک طرح هادی
PCB Printed Circuit Board
PCB برد مدار چاپی
PCMCIA انجمن بين المللی کارت حافظه کامپيوتر شخصی
PEC )Printed Electronic Component) قطعه الکترونيک چاپی