نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
J
Jump Score مشابه با برش Vشکل ؛ فرآيندی است که وقتی برد مدارچاپی در پانل چيده می شود , مورد استفاده قرار می گيرد . اين روش اجازه می دهد خط برش در بخش اعظم حاشيه پانل ؛ بصورت جهشی يک مرز دست نخورده برجاگذاشته و در نتيجه حاشيه ای دست نخورده و در نتيجه محکم تر و سخت تر باقی می ماند که سبب می شود پانلی قوی تر ، محکم تر و سخت تر به دست آيد