نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
H
HDI)High Density Interconnect) اتصالات درونی پرتراکم
Hole Breakout شرايطی که در آن سوراخ به صورت کامل با زمينه ( پد ) اطراف احاطه نشده باشد
Hole Density تعداد سوراخ ها در واحد سطح از يک برد مدارچاپی
Hole Pattern آرايش تمامی سوراخ ها در برد مدارچاپی در مقايسه با نقطه مبدا