نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
E
Edge Clearance کم ترين فاصله ميان هادی ها يا قطعات با لبه های برد مدارچاپی
Edge Connector کانکتوری است در لبه بردمداچاپی به شکل زير پايه هايي ( پدهايي) با آبکاری طلا يا رديفی از سوراخ های پوشش يافته جهت اتصال به بردها يا ادوات الکترونيک ديگر
Electroless Copper لايه نازکی از مس ترسيب شده بر روی سطح پلاستيکی يا فلزی يک برد مدارچاپی از يک محلول آبکاری خود کاتاليست ( بدون بکار گيری جريان الکتريسيته )
Electroless Deposition پوشش شيميايي يک ماده رسانا بر روی سطح يک ماده پايه به وسيله احيا يون های فلزی در محلولی شيميايي بدون استفاده از الکترودها در مقايسه با آبکاری با جريان برق
Electroplating ترسيب الکتريکی يک پوشش فلزی بر روی شی ايي رسانا . شی ايي که آبکاری می شود ، متصل به پايانه ای از منبع ولتاژ D.C. درون الکتروليت قرار داده می شود . فلزی که ترسيب می شود ، به طور مشابه متصل به پايانه ديگر غوطه ور می شود
ESR بکارگيری محافظ در برابر لحيم به روش الکترواستاتيکی
Etchback برداشتن کنترل شده تمامی اجزا سازنده ماده پايه به وسيله عمل يک فرآيند شيميايی بر روی ديواره سوراخ های متاليزه جهت عريانی بيشتر مناطق رسانای داخلی .
Etching برداشتن بخش های اضافی از ماده رسانا به روش شيميايی يا شيميايی و الکتروليتی