نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
C
CAD)Computer-Aided Design) طراحی به کمک کامپیوتر
CAM Files فايل هايی که برای توليد PCB استفاده می شوند شامل فايل گربر ؛ ان سی دريل و نقشه های مونتاژی
CAM)Computer Aided Manufacturing) تولید به کمک کامپیوتر
Capacitance ويژگی يک سيستم از هادی ها و دی الکتريک ها که وقتی اختلاف پتانسيل ميان هادی ها وجود داشته باشد ؛ امکان انبارش الکتريسيته را می دهد
Capacitance Meter ظرفیت سنج