نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
B
Bare Board يک برد مدارچاپی بدون قطعه
Bare Board Test)BBT) تست برد خالی ( بدون قطعه)
Barrel استوانه شکل گرفته از آبکاری نمودن داخل سوراخ
Base Copper قسمت نازک مسی از صفحه مدارچاپی پوشيده از مس . در يک سمت و يا در دو سمت برد می تواند وجود داشته باشد
Base Material ماده عايقي که بر روي آن طرح هادي مي تواند شکل بگيرد . اين ماده مي تواند سخت يا انعطاف پذير يا هردو باشد . مي تواند دي الکتريک يا ورق فلزي عايق شده باشد
Base Material Thickness ضخامت ماده پايه بدون ورقه نازک فلزی يا ماده نشانده شده ( ترسيب شده ) بر روی سطح آن
Bed Of Nails Fixture يک فيکسچر تست متشکل از يک قاب و يک نگاهدارنده واجد منطقه پين های فنردار که اتصال الکتريکی را با آزمونه تخت ( در اينجا يک برد مدارچاپی ) برقرار می کند
BGA)Ball Grid Array) يک بسته SMD که اتصالات گلوله ای لحيم سطح زيرين آن را می پوشاند